Dosarul I. D. Vulcanescu. SENTINTELE POLITICE

Ion D. Vulcanescu la arestare 1948 fata CNSASSENTINŢELE POLITICE

CURTEA MILITARĂ DE CASARE ŞI JUSTIŢIE
INSTANŢA DE FOND
D E C I Z I U N E A   Nr. 2

M I H A I     I-iu
Prin graţia lui Dumnezeu şi Voinţa Naţională
Rege al României
La toţi de faţă şi viitori sănătate

Astăzi 11 (unsprezece) luna Noiembrie, anul 1946 (una mie nouă sute patruzeci şi şase).
Curtea Militară de Casare şi Justiţie ca înaltă instanţă de fond, conform art. 32, 68, 127 pct. 7 şi art. 406 C.J.M. în următoarea compunere:
General de Armată        ATANASIU VASILE – preşedinte
General de corp de Armată    ARGEŞEANU EMIL CONSTANTIN
General de corp de Armată    LASCĂR MIHAIL
General de Divizie        NICULESCU R. COCOI
General de Divizie        CREŢULESCU ILIE
ca membrii, toţi numiţi fiind prin Decizia Ministerială nr. 1599 din 30 Octombrie 1946.
General de corp de Armată NICOLAU GRIGORE, Procuror General Militar Special, asistat de Procurorul General Titular:
Colonel Magistrat BURADA TH. ALEXANDRU, ambii numiţi prin Decizia Ministerială nr. 1541 din 19.10.1946.
Grefier Principal din cadrele Curţii Militare de Casare şi Justiţie RADA I. CONSTANTIN.
S-a întrunit în şedinţă publică, cu respectarea dispoziţiunilor prevăzute de art. 19, 20, 21, C.J.M. şi având toţi prestat jurământul în conformitate cu dispoziţiunile art. 22 C.J.M., în scopul de a judeca pe:
46. VULCĂNESCU ION din Bucureşti str. Mămuleanu nr. 42;
46. VULCĂNESCU ION, din Bucureşti, Strada Mămuleanu nr. 42, a conceput existenţa unei organizaţii pe care a denumit-o „Graiul Sângelui”, rămase în domeniul ideologic, dar în acelaş timp a urmărit şi a reuşit să cunoască existenţa organizaţiei subversive HAI, prin trimisul coinculpatului General RĂDESCU NICOLAE, integrându-se în planul general M.N.R.
Asupra lui au fost găsite manifestele: „Cuvânt înainte”, „Naţionalismul, Naţiunea şi Statul”, „Precizări”. „Pentru Intelectualul Român” şi „Îndrumătorul Doctrinar al Mişcării Graiul Sângelui”, aflate în dosarul volumul 5, filele 24-52.
Atât la primele cercetări, cât şi în interogatoriile de la instrucţie şi în faţa instanţei, inculpatul recunoaşte paternitatea acestor manifeste, precizând că de multă vreme se frământă pentru a găsi un sistem de organizare socială, iar la 15 Martie 1945 a fost ajutat de lt. Colonel CONSTANTINESCU VICTOR, lt. COIFAN VIRGIL şi generalul RĂDESCU NICOLAE.
Inculpatul a predat generalului RĂDESCU NICOLAE un exemplar din manifestele sale, discutând în contradictoriu noua organizare a ţării, pe care o preconiza (vol. 5, filele 3-4).
Cum generalul RĂDESCU NICOLAE cunoştea organizaţia „HAI” şi scopurile acelei organizaţii, prin trimisul său special „TONY”, se înţelege că în discuţiile avute cu inculpatul, pe care îl preocupa atât de mult asemenea probleme, nu se putea să nu-i aducă la cunoştinţă existenţa acelei organizaţii, care se afla într-un stadiu avansat, atât din punct de vedere al organizării cât, mai ales, din punctul de vedere al realizărilor.
Prin urmare şi inculpatul s-a servit de acelaş trimis al generalului RĂDESCU NICOLAE, în mod indirect, aflând despre organizaţia subversivă HAI, ceea ce se dovedeşte prin mesagiul acelei organizaţii adresat generalului RĂDESCU NICOLAE, prin care îl omagiază şi îl asigură de întregul său concurs (vol. 5, filele 111-112).
De aceea, inculpatul era în măsură şi trebuia să denunţe autorităţilor cele ce ştia despre organizaţia subversivă HAI, iar tăcerea sa îi atrage culpabilitatea pentru omisiunea denunţării complotului acelei organizaţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE
C U R T E A
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E:

45. Cu unanimitate de voturi, condamnă pe Vulcănescu Ion din Bucureşti, str. Mămuleanu nr. 42, cu acordare de circumstanţe atenuante, la 1 an închisoare corecţională şi 50.000 lei cheltuieli de judecată, pentru omisiunea denunţării complotului, făcând aplicaţiunea art. 228, 227, 229 c.p. comb. cu D.L. nr. 856/1938 şi art. 326 CJM şi art. 157 c.p., iar computarea detenţiei preventive de la data arestării sale 27 Maiu 1946.

*

Prin decizia nr.1 din 17 ianuarie 2000 din dos.nr.43/1999, Curtea Supremă de Jusţie, completul de 9 judecători a admis recursul în anulare al Procurorului General al României, Mircea Criste, şi a casat decizia nr. 2 din 18 noiembrie 1946 a Curţii Militare de Casare şi Justiţie şi deciziile nr.2807 din 28 oct.1948 şi nr.406 din 7 februarie 1949 ale Curţii Supreme, Secţia Penală.

(S-a păstrat textul în forma lui originală aşa cum a fost comunicat în copie xerox de CNSAS, Direcţia Arhive, Popeşti Leordeni)

TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
Secţia II-a
Dosar Nr.972/1950
Fil.358/1950
S E N T I N Ţ A   Nr. 699
Prezidiul Republicii Populare Române,
Astăzi 6 iulie 1950
Tribunalul Militar Bucureşti Secţia II-a, compus, conform art.14 C.J.M. din:
Preşedinte:         Maior Mag. FĂNICĂ GHEORGHE
Membrii:            Maior NICHIFOR CONSTANTIN
“                     Maior ANGHELIU GRIGORE
“                  Cpt. Mag. FLOAREA MARIN
“                     Cpt. Mag. LUCA GH.ION
Procuror Militar     Cpt. Mag, SORESCU IULIAN
Grefier de şedinţă     ANASTASIU GRIGORE

S-au întrunit în şedinţă publică, cu respectarea dispoziţiunilor prevăzute de art.19-22 C.J.M. şi având prestat jurământul conform legii, în scopul de a judeca pe :
1. VULCĂNESCU ION de 34 ani, născut la Buzău, fiul lui Dumitru şi Tatiana (greşit: Filofteia – n.ns), profesor, domiciliat în Bucureşti, Str.D-na Oltea Aleea C nr.11, condamnat a mai fost pentru tipărituri interzise, (…)
(urmează un număr de inculpaţi, numerotaţi ultimul cu 23 – n.ns.)
Procedura fiind completă s’a procedat la judecarea cauzei.
Preşedintele conformându-se dispoziţiunilor art.265 C.J.M. a stabilit identitatea inculpaţilor, conform datelor de mai sus.
Grefierul a făcut apelul martorilor apărării după cum urmează
Propuşi de inculpatul Vulcănescu Ion: Av. A. Zaharescu şi Ion Pârşaul ce au fost lipsă, (…) Apărarea pentru aceşti inculpaţi, declară că renunţă la martorii absenţi şi cere judecarea.
Tribunalul, văzând lipsa martorilor şi declaraţia părţilor, dispune. – Ia act şi continuă desbaterile.
Dată şi citită în şedinţa publică azi 6 iulie 1950.

S’a citit de către grefier actul de acuzare şi piesele dosarului, Preşedintele încunoştiinţând pe inculpaţi despre faptele imputate şi a procedat la interogarea lor, conform art.269 C.J.M., arătându-le dovezile şi cerându-le să spună tot ce este util apărării lor, interogatorii ce s’au anexat la dosarul cauzei.
Procurorul Militar având cuvântul, susţine vinovăţia inculpaţilor dela punctul 1-16 inclusiv pentru crima pp art.209 partea III-a C.P. cerând condamnarea lor. (…)
Av. Costeanu Alexandru pentru Vulcănescu Ion arată că faţă de sinceritatea lui de a recunoaşte fapta în totul merită largi circumstanţe atenuante. (…)
După ce apărarea a avut ultimul cuvânt, Preşedintele a întrebat pe inculpaţi dacă mai au ceva de adăugat în apărarea lor şi după răspunsul lor negativ a declarat dezbaterile închise (…)

TRIBUNALUL

Deliberând în conformitate cu art.291-295 C.J.M., asupra acţiunii penale Nr.684 din 21 iunie 1950, deschisă contra lor: VULCĂNESCU ION, GRADIN ION, GRADIN NICOLAE, COJOCĂRESCU AURELIAN, BRÂNDUŞOIU ŞTEFAN, IORGULESCU GRIGORE, MICU ION, IONESCU IOAN, GRECEANU TEODOR, DUŞESCU HARITON, TEODORESCU MIHAI, ANDREI ION, TUDOR DUMITRU, COIFAN VIRGIL, MIHĂESCU IOAN, EUGEN IOAN, CONSTANTINESCU VICTOR, PASCU GHEORGHE, IENCIU CODRU, RUSU TEODOR, IORGULESCU DUMITRU, ŞENDREA VASILE şi CARAGEANU TEODOR pentru faptele arătate mai sus, -
Văzând concluziile orale ale Procurorului Militar şi susţinerile inculpaţilor făcute personal, şi prin apărătorii lor în instanţă în şedinţă publică,
Că din instrucţia orală urmată în şedinţă publică şi din actele dosarului puse în discuţia părţilor în şedinţa publică, conform art. (lipsă – n.ns) Codul de procedură penală, se constată următoarele:

ÎN FAPT:
Astăzi când clasa muncitoare în frunte cu Partidul său a smuls puterea politică din mâna claselor exploatatoare, iar poziţiile economice sunt rând pe rând cucerite, în ciuda burgheziei noastre, care luptă în rândurile partidelor istorice, pentru menţinerea privilegiilor lor burgheze, voind ca prin acţiuni subversive şi teroriste să submineze regimul nostru democrat. – Elemente deposedate, în unire cu intelectualitatea burgheză exclusă din rândurile aparatului de Stat şi ale armatei se constituie în bande subversive, teroriste, ramificate în centrele potrivite pentru o acţiune eficace în scopul criminal să răstoarne prin violenţă în cazul unui conflict armat între Răsărit şi Apus, regimul nostru democratic. – Vigilenţa clasei muncitoare, răsturnând planurile şi uneltirile acestora, din rândurile cărora fac parte şi inculpaţii de astăzi, prin acţiunea întreprinsă de Vulcănescu Ion şi ceilalţi, i-a demascat, constatându-se aşa cum seva arăta mai jos, pentru fiecare inculpat, activitatea ce a întreprins, în speţă, – astfel

1. VULCĂNESCU IOAN; în primăvara anului 1945, împreună cu Balaban Nicolae şi Constantinescu Victor, pune bazele unei organizaţii subversive, politice, cu nume conspirativ de “Graiul Sângelui” şi alcătuiesc un program, ce urma să se ramifică în nuclee, la centrele ce le consideră mai importante şi care să fie dotate cu armament şi muniţiuni necesare.
Întocmeşte un manifest semnat cu iniţialele “G.S.” ce cuprinde modul de acţionare şi scopurile urmărite de organizaţie, iar în anul 1945, prin Constantinescu Victor, recrutează în organizaţie pe Şendrea Vasile şi Coifan Virgil, care la rându-i aduce pe Iorgulescu Dumitru. În primăvara anului 1946, numărul membrilor crescând cu Ciupercă N. şi Râmniceanu, recrutaţi prin Şendrea Vasile. Vulcănescu I. face în Maiu 1946 4-5 şedinţe în casa lui, cu membrii organizaţiei, unde Ciupercă depune jurământul faţă de aceasta şi îi sunt prezentaţi comandanţii unităţilor de şoc: Lt. rez. Coifan, Slt. Farm. Iorgulescu Dumitru, Lt. Constantinescu V., şi Gl. activ Râmniceanu, Ciupercă fiind pus atunci la curent de plecarea lui Rădescu din ţară în – (.- neclar în text n.ns ) de Vulcănescu. – În Mai 1948, Vulcănescu fiind implicat în complotul Aldea, este condamnat la 1 (un) an de închisoare, iar Coifan şi Constantinescu la câte 6 (şase) luni pentru aceleaşi motive. Coifan Virgil când se eliberează e trimis de Vulcănescu la Ciupercă acasă, pentru a aduce veşti despre el, ceeace Coifan a şi executat. – În anul 1947, Vulcănescu eşind din închisoare, reia legătura cu membrii organizaţiei, şi cu Generalul Ciupercă, Coifan, Constantinescu Victor şi Iorgulescu Dumitru pentru organizarea şi lărgirea activităţii subversive , iar vara acelui an Vulcănescu pleacă la Turnu-Severin, constituind un nucleu subversiv cu Jilavu Petre, Bedreag Ştefan şi Ene Nicolae.- Le dă indicaţiuni acestora să coopteze cât mai mulţi membri în organizaţia lui. – În primăvara lui 1948 recrutează pe Ion Sabin ce avea în plus sarcina să constituie un grup subversiv la Cluj. – În toamna anului 1947, Enciu, după ce primeşte instrucţiuni dela Vulcănescu să ia contact cu Generalul Rădescu solicitându-i sprijinul, pleacă fraudulos în Franţa, ajutat la aceasta prin intermediul fratelui său Codru Enciu (…) prin care i se cere întărirea organizaţiei cu elemente din partidele istorice şi cu ofiţeri deblocaţi, precum şi punerea în funcţiune a unui aparat de radio-emisie, Vulcănescu răspunzându-le (…) şi informându-i despre situaţia din ţară şi organizaţie, legătură ce a ţinut-o cu Doru Enciu până la arestare. – În Novembrie 1947 Vulcănescu cunoaşte prin Nicolae Gradin pe Colonelul Gradin Ion, cu care după mai multe întâlniri îl încadrează în organizaţie şi la şedinţă din (…) 1948, din casa lui Gradin Ion, Vulcănescu de acord cu Ciupercă, (…) îl numeşte comandantul organizaţiei, el fiind şeful organizaţiei “Graiul Sângelui”, Ciupercă Comandantul Militar, iar Gradin Ion, Şef de Stat Major. – Tot atunci a hotărât ca în cazul unui conflict între U.R.S.S. şi imperialişti, membrii organizaţiei să stranguleze pe (…) şi membrii guvernului actual, Vulcănescu şi Ciupercă să ia contact cu agenţii americani, ca să-i ajute cu trupe, armament şi hrană.
Vulcănescu prezintă lui Gradin şi Ciupercă situaţia forţelor pe care pot conta; grupul din Valea Prahovei urma să acţioneze sub comanda Maiorului Lotea (în realitate Lăţea – n.ns), iar celelalte grupuri subversive, din Orşova, Caracal şi ţinutul Banatului sub comanda Gl. Moşteoru. – Fixează ca Someş, Mureş şi Prahova şi în jurul Capitalei să fie ocupate de unităţi aero-purtate americane. – Gradin Ion primeşte însărcinarea dea întocmi planul de acţiune al organizaţiei, iar Maiorul Lotea (Lăţea- n.ns) să recunoască în Valea Prahovei, raportând ce forţe şi ce material are şi locurile unde ar putea lansa materialele necesare. Lotea (Lăţea- n.ns.) execută instrucţiunile primite, fixând şi raportând ca loc de aterisaj terenul lui Bâzu Cantacuzino. – În Martie, Vulcănescu cu Gradin Ion fac recunoaştere pe Valea Râului Buzău, luând legătura cu Col. Dumitrescu. Vulcănescu cu concursul lui Râznoveanu Radu, Eugen Ion şi Coifan Virgil constituie echipe subversive în regiunile Braşov, Caracal, Timişoara, ţinând permanent legătura cu ele, iar în Mai 1948, el însărcinează pe Teodorescu Mihai, membru în grupul subversiv Caracal condus de Eugen să confecţioneze un aparat de radio-emisie şi în acelaşi timp un altul primeşte dela Teodorescu prin Pascu Gheorghe un alt aparat care nu l-a folosit însă, fiind arestat.
El participă atât la cele două şedinţe dela Gradin de acasă, cât şi dela Micu Ion şi Iorgulescu Nicolae, mai toţi membrii (text neclar – n.ns) Vulcănescu ia numele conspirativ de Prof. Georgescu. – Această faptă este dovedită prin recunoaşterea lui în totul la preliminare şi interogator şi se coroborează cu declaraţiile lui Constantinescu Victor, Sendrea Nicolae, Coifan Virgil, Gradin Ion şi Nicolae şi L. Enciu Codru, Micu Ion, Iorgulescu Nicolae, cum şi prin constatările organelor de securitate prin procesul-verbal din 5 Noemvrie 1949.
Că în adevăr din aceste probe rezultă în mod indubitabil activitatea inculpatului de a iniţia, organiza, participa şi activa în cadrul organizaţiei politică-subversivă-paramilitară “Graiul Sângelui” cu scopul vădit de a răsturna prin violenţă ordinea socială existentă în Statul nostru democrat, faptă pedepsită de art.209 partea a III-a C.P. pe care Tribunalul o reţine contra lui.
În ceea ce priveşte alegaţiunea lui, nedovedită de altfel, că a tipărit broşuri intitulate “Despre puterea economică” şi “Apel la unire”, discutând cu ceilalţi coinculpaţi numai în spiritul acestor broşuri, este nesinceră pentru că a recunoscut şi e dovedit suficient cauzei că a uneltit contra ordinei sociale din ţara noastră.

2. GRADIN ION, intră în organizaţie în Noemvrie 1947, prin Vulcănescu Ion, făcând parte din Comandamentul ei şi ca Şef de Stat Major şi participând la şedinţele ţinute în locuinţa sa cât şi la ceilalţi membrii. – În şedinţa ţinută la Nicolae Gradin în str. Cronicarilor primeşte misiunea ca împreună cu Vulcănescu să facă recunoaşteri pe Valea Buzăului iar după 2-3 zile dela această deplasare acolo însoţit de Vulcănescu unde ia legătura cu Col. Dumitrescu, pe care voiau să-l recruteze în organizaţie. – Pleacă apoi în Com. Valea Boerească lângă Piteşti, la Alexandru Gradin şi în urma îndrumărilor primite dela acesta continuă călătoria în regiunea Cumpăna-Brădet-Argeş unde face recunoaşteri, să găsească un loc de refugiu membrilor organizaţiei.
Revenind în capitală, participă la a patra şedinţă de Comandament în casa fratelui său Gradin Nicolae, unde în afară de Vulcănescu şi Ciupercă şi Maiorul Lăţea care primeşte numele conspirativ de Frunză. – Se discută şi se iniţiază Lăţea, să efectueze o recunoaştere în Valea Prahovei, luând contactul cu oamenii lui din acea regiune, ceea ce Lăţea şi execută şi raportează după câtva timp, în casa lui Gradin Ion, (spunându-i.- n.ns) lui Vulcănescu că a luat legătura cu Râznoveanu şi membrii grupului subversiv din acea regiune.
În August 1948 participă la şedinţa din casa lui Micu Ion, împreună cu Vulcănescu, Brânduşoiu şi Cojocărescu, unde discută de situaţia internaţională, iar el prezintă rezultatul recunoaşterii în regiunea Cumpăna-Brădet şi tot acolo Vulcănescu de acord cu cei prezenţi stabilesc numele conspirative pentru fiecare membru de acolo, astfel: Gradin Ion primeşte numele de Bujor, Cojocărescu numele de Dacu, – Brânduşoiu numele de usturoi iar Micu numele de Ceapă. – Inculpatul Gradin alături de Vulcănescu Ion şi în afara celor arătate mai sus a mai cooptat din organizaţie pe Brânduşoiu Stefan şi Iorgulescu Grigore, cărora le-a (arătat – n.ns.) forma organizatorică a grupurilor subversive şi scopul urmărit de organizaţie.
Fapta este dovedită cu recunoaşterea în totul dela preliminarii şi interogator, ceeace se coroborează cu declaraţiile lui Vulcănescu Ion şi Ciupercă Nicolae, Cojocărescu, Brânduşoiu, Micu Ion şi Iorgulescu Grigore, cum şi prin constatările securităţii în procesul-verbal din Noemvrie 1949.
Dacă la preliminare inculpatul recunoaşte şi dă amănunţite faptei sale criminale, la interogator pretinde mincinos şi fără a putea dovedi că în adevăr deşi a discutat cu ceilalţi coinculpaţi la şedinţe, dar ar fi vorba de o organizaţie politică pentru partidul ţărănescu şi nu pentru vreo organizaţie subversivă. – Chiar dacă aşa ar fi fost numai, tot ilicit s’au întrunit, au discutat şi organizat pe ceilalţi membrii, ştiut fiind activitatea nenorocită şi dăunătoare pentru (Statul – n.ns) nostru a Partidului ţărănesc, care nu mai avea fiinţă legală când inculpatul a săvârşit fapta.
Că aşa fiind inculpatul prin această activitate criminală împreună şi sub conducerea lui Vulcănescu se face vinovat de crima de uneltire contra ordinei sociale p.p. de art.209 partea a III-a C.P., ce se reţine contra lui.
(…)
TRIBUNALUL ÎN NUMELE LEGII HOTĂREŞTE

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art.209 partea a III-a C.P., combinat cu art.unic L.211/1948 şi art.304 şi 463 C.J.M. condamnă pe:
1.    VULCĂNESCU IOAN la 25 (douăzecişicinci) ani muncă silnică şi 10 (zece) ani degradare civică, confiscarea averii şi 5000 (cincimii) lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei dela data de 30 Aprilie 1949.-
2.     GRADIN ION la 20 (douăzeci) ani muncă silnică, 10 (zece) ani degradare civică, confiscarea averii şi 5000 (cinci) mii lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei dela 21 Septemvrie 1948.
(Textul integral al sentinţei va fi publicat ulterior)

*
Despre fraţii Gradin, în 9AM din 16 octombrie 2006, la rubrica: „Scrisori :Alte victime”.

Gradin Ion, colonel în rezervă, erou pe frontul de Răsărit. A făcut parte din organizaţia „Graiul Sângelui” condusă de Ion Vulcănescu. Din aceasta mai făceau parte ofiţeri care aveau mai multe grade superioare (generalul N. Ciupercă, generalul Ion Mihăilescu, generalul Grigore Mosteoru, colonelul Evulescu s.a.). Arestat împreună cu fratele său Nicolae. Condamnat la 25 de ani de închisoare în 1950. Detenţia la penitenciarele Jilava şi Aiud.

Gradin Nicolae. Din Bucureşti. Inginer. Frate cu colonelul Gradin Ion. Arestat. Condamnat la închisoare în 1950, pentru că în locuinţa sa s-au întâlnit câţiva membri ai organizaţiei „Glasul Sângelui”, organizaţie din care făcea parte şi fratele său. Detenţia la Penitenciarul Jilava, lagărul Peninsula şi Penitenciarul Gherla.

„Un alt frate al colonelului Gradin Ion, întemniţat şi condamnat politic de comunişti, a fost avocatul GRADIN Alexandru, din Piteşti. El nu este amintit în Dicţionarul dlui Cicerone Ioniţoiu. Ce ştim noi despre el este ca s-a ascuns un timp scurt de furia comuniştilor în 1948, dar a fost prins, arestat şi condamnat ca şi fraţii lui. S-a ştiut despre el timp de şapte ani că îşi ispăşeşte pedeapsa în închisorile comuniste. Suferea de diabet şi a fost bătut fără cruţare. Din zvonuri am aflat ca nu a mai rezistat şi şi-a ronţăit termometrul cu mercur cu tot, fiind internat în infirmeria închisorii (Ploieşti ??). Nu ştim nici în prezent unde a fost înmormântat. Noi îl trecem în pomelnicele noastre alături de fraţii lui, Ioan şi Nicolae.”

*
Graiul sângelui

de la Enciclopedia României

Graiul sângelui a fost o organizaţie clandestină antibolşevică înfiinţată în 1944 din iniţiativa lui Ion Vulcănescu. Nucleul său era la Bucureşti şi era formată mai ales din militari activi şi deblocaţi, conduşi de vechi generali.
Numele şi l-a luat după instaurarea guvernului Petru Groza. A intrat în vizorul Siguranţei, care semnala la acea vreme existenţa ei ca organizaţie subversivă, antiguvernamentală şi antisovietică, cu 2.000 de membri în Bucureşti şi 3.000 în restul ţării.

La 7 mai 1946 lansează un manifest-program care trata tematica naţionalismului, a specificului naţional, a claselor sociale, organizarea naţiunii sau relaţiile între capital, muncă şi monedă. Organizaţia a fost desfiinţată, iar conducătorii săi judecaţi în “lotul Graiul Sângelui” şi condamnaţi la ani grei de puşcărie sau muncă silnică.

Bibliografie

Scorpan, Costin, Istoria României. Enciclopedie, Editura Nemira, Bucureşti, 1997

*

CĂTRE

CSAT
Dl. DIRECTOR AL SRI
Spre ştiinţă : PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
PRIMULUI MINISTRU AL ROMÂNIEI

Subsemnata Vulcănescu Rodica-Smaranda, văduva fostului lider al organizaţiei GRAIUL SÂNGELUI, (dr. ION D. VULCĂNESCU) domiciliată în Bucureşti, am onoarea să Vă prezint următoarea situaţie care după ştiinţa mea  nu  respectă dispoziţiile legale.
În anul 2009, prin DECRET-ul nr.1.465 din 13 octombrie, la “propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr.100/2009” Preşedintele României, Traian Băsescu şi Primul Ministru Emil Boc, decretează: “Doamnei colonel Holdevici Nicodim Alice-Irina i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad”.
Dar în anul  2013, decizia nr. 4978 din 12 aprilie, din dos.165/2/2011 al SCAF/ ICCJ, stabileşte în mod irevocabil că Holdevici Alice-Irina  are calitatea de colaborator al Securităţii ca poliţie politică pentru că a încălcat grav şi cu discernământ drepturile  şi libertăţile fundamentale ale omului.
Având în vedere dispoziţiile art.27 alin.(2) din L.14/1992 (Legea de funcţionare a SRI) care  arată: ”Nu pot activa în Serviciul Român de Informaţii aceia care, făcând parte din structurile represive ale statului totalitar, au comis abuzuri, informatorii şi colaboratorii securităţii, precum şi foşti activişti al partidului comunist, vinovaţi de fapte îndreptate împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. (s.ns. RSV), Vă rog să-mi comunicaţi dacă în acest caz aţi aplicat dispoziţiile legale.
Menţionez  că această situaţie prezintă interes pentru mine, deoarece din cauza personalităţii politice a soţului meu, am fost una din victimele preferate ale Dnei Gral (r), în timpul dictaturii, aşa cum a stabilit Instanţa Supremă, situaţie care s-a continuat şi postdcembrist.

În aşteptarea răspunsului Dv., Vă mulţumesc anticipat,

Vulcănescu Rodica-Smaranda (fără semnătură olografă sau electronică)
identificată  prin adresa de e-mail

Bucureşti, 17 martie 2014

Răspunsul de la SRI
SECTORUL RELAŢII CU CETĂŢENII
Nr.60248 din 12.04.2014

Doamnei VULCĂNESCU RODICA-SMARANDA
Municipiul Bucureşti (adresa)

Referitor la memoriul dumneavoastră înregistrat la Sectorul Relaţii cu Cetăţenii din cadrul Serviciului Român de Informaţii cu nr.69248 din 17.03.2014, prin care solicitaţi să vă transmitem dacă în cazul doamnei gl.bg (r) Holdevici Alice-Irina au fost respectate dispoziţiile Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie pronunţată în dosarul nr.165/2/2011 , vă comunicăm faptul că persoana vizată a fost trecută în rezervă la data de 13.10.2009.
Conform Deciziei nr.4978 din 12 aprilie a ICCJ, calitatea de colaborator al Securităţii ca poliţie politică a doamnei gl.bg. (r) Holdevici Alice-Irina a fost stabilită în 2013, ulterior datei de trecere în rezervă.
Având în vedere faptul că, la data pronunţării deciziei menţionate, ofiţerul în cauză nu a mai avut calitatea de cadru militar în activitate, apreciem că nu au fost încălcate dispoziţiile legale prevăzute de Legea nr.14/1992 privind interdicţiile cadrelor militare declarate colaboratoare ale Securităţii de a face parte din structurile active ale Serviciului Român de Informaţii.
În consecinţă, acordarea gradului de general de brigadă s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Vă mulţumim pentru intereseul manifestat faţă de instituţia noastră.
ss indescifrabil / Şeful Sectorului

Răspunsul de la CSAT

Doamnei Rodica Vulcănescu
DSN/403, din 22.04.2014

Referitor la scrisoarea dumneavoastră, adresată în format electronic Administraţiei Prezidenţiale, înregistrată cu nr. DSN1/403/2014, formulată în baza legii de organizare şi funcţionare a SRI, vă facem cunoscut că la problematica pe care o prezentaţi, Serviciul Român de Informaţii v-a comunicat punctul sau de vedere, cu adresa nr. 60248/12.04.2014, pe care v-a trimis-o ca răspuns la aceeaşi petiţie.

CONSILIER DE STAT,
ION OPRIŞOR

DOMNIEI SALE DOMNULUI COSTIN GEORGESCU
DIRECTORUL  S.R.I.
Nr.20244/ 08.12.1997 – Registratura  “Relaţii cu publicul”

DOMNULE DIRECTOR AL S.R.I.

Subsemnata Vulcănescu Rodica-Smaranda, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, (…) văduva lui ION D. VULCĂNESCU, dr. în matematici, filosof, ideolog  şi conducător în Mişcarea Naţională de Rezistenţă, “Graiul Sângelui”, yoghin şi vindecător, formulez următoarea
PLÂNGERE
împotriva psihologului HOLDEVICI (ALICE – n.ns) IRINA, fostă elevă yoga a soţului meu, în prezent cadru universitar la Facultatea de specialitate  şi ofiţer SRI.
ÎN FAPT:
În timpul dictaturii ceauşiste a servit cu devotament aparatul represiv aşa cum i se ceruse împotriva soţului meu, neezitând să vină în casa noastră sau să mă sune “prieteneşte” la telefon pentru a mi se plânge de imensul rău pe care i l-a făcut soţul meu că a învăţat-o yoga, ceea ce nu a împiedicat-o în timpul dictaturii şi nu o împiedică nici acum să se folosească de toată această ştiinţă, fără a spune de la cine a învăţat-o, ci asumându-şi personal acest merit.
În plus, în elanul ei fără margini de a ajuta dictatura nu a pregetat să mă facă paranoică în propria mea casă şi chiar în prezenţa soţului meu, doar pentru că rezistam presiunilor “filierei popeşti” a securităţii şi, mai mult, într-un mod cu adevărat de neînţeles pentru ei, laşi şi profitori, îndrăzneam să lupt cu ei chiar sub domnia “geniului Carpaţilor”. Ancheta din 1986 în care au fost implicaţi cei care veniseră să-l sărbătorească pe soţul meu de Sf. Ion, pentru că au ascultat “Europa liberă”, i se datorează cu certitudine.
În memoriul meu nr.00956 / 06.02.1995 (către Preşedintele Iliescu) arăt şi acest fapt, printre multe altele. Vă rog să-mi comunicaţi dacă acest memoriu către Preşedintele de atunci al României, Ion Iliescu, se află la dosarul nostru. În caz contrar vă rog să mi-l solicitaţi.
ÎN DREPT
În conformitate cu art.27 (2) din L.14/1992 nu poate face parte din structurile  SRI
DE ACEEA
1.    Vă rog să-mi comunicaţi dacă face sau nu parte din structurile SRI.
2.    Solicit să văd notele informative pe care le-a întocmit cu bun-plac şi abuziv despre soţul meu şi mine, având în vedere ura declarată pe care a avut-o, mai întâi împotriva lui Ion D. Vulcănescu că se logodise cu mine şi apoi împotriva mea că m-am căsătorit cu el. Aceste sentimente mărturisite public şi fără reţinere – e de presupus  că au alterat substanţial datele furnizate despre noi doi, făcând întocmai jocul celor care voiau să ne distrugă.
3.    În cazul în care îmi  veţi refuza această cerere de a confirma sau infirma datele furnizate despre noi de susnumita, vă rog să reţineţi şi să notaţi pe respectivul dosar informativ CĂ ESTE NUL ŞI NU ARE NICI UN FEL DE VALOARE REALĂ, OBIECTIVĂ nici pentru securitatea statului şi nici pentru nici un fel de servicii secrete, atât timp cât au fost întocmite de un om cu puternice şi public declarate resentimente  personale faţă de cei despre care relatează.
Vă rog să-mi comunicaţi hotărârea dv.
ss/ Vulcănescu Rodica-Smaranda

*

(Răspunsul de la SRI)

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Unitatea Militară 0198 Bucureşti
Nr. 372315  din  03.V.1999
(Din Întâmpinarea  depusă în dos.civ.21356/1998, Judecătoria Sector l, Bucureşti, la termenul din 03 mai 1999, extrase)
Noi, Serviciul Român de Informaţii, cu sediul (…) am fost citaţi în calitate de pârât în proces cu reclamanta VULCĂNESCU RODICA-SMARANDA: obiectul plângerii sale este întemeiat pe dispoziţiile art. 998-1000 C.civ. şi art.27, alin.2 din Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii şi urmăreşte delimitarea instituţiei noastre de foştii informatori, colaboratori şi/sau cadre ale S.R.I. care au făcut parte din securitatea comunistă, încălcând grav drepturile omului, cu referire directă la Holdevici Irina, cadru didactic la Institutul Naţional de Informaţii, din cadrul Serviciului Român de Informaţii, citată în calitate de pârâtă în acelaşi dosar.
Analizând actele existente la dosarul cauzei, invederăm instanţei următoarele aspecte:
Reclamanta Vulcănescu Rodica-Smaranda a formulat mai multe plângeri şi memorii către domnul Costin Georgescu (…) înregistratate sub nr. (…) 20244/08.12.1997 (…) prin care a arătat că psihologul Holdevici Irina, fostă elevă yoga a soţului acesteia, Ion D. Vulcănescu, în prezent cadru universitar la Institutul Naţional de Informaţii a exercitat numeroase abuzuri, ameninţări şi şantaje împotriva sa, fiind incompatibilă cu calitatea de cadru al Serviciului Român de Informaţii, conform  art.27 alin.2 din Legea nr.14/1992.
Răspunsurile formulate de SRI, prin Biroul scrisori-audienţe, înregistrate (…) au prezentat doamnei Vulcănescu Rodica-Smaranda, într-un mod cât mai exact, punctul de vedere al instituţiei noastre, şi anume (…) -  Doamna Holdevici (Alice – n.ns) Irina  este cadru didactic la mai multe instituţii de învăţământ, între care şi Institutul Naţional de Informaţii, dar nu putem, pe baza unor simple acuzaţii, nesusţinute de dovezi concrete să oferim relaţii publice despre aceasta sau să luăm măsuri împotriva acesteia.
(…) vă solicităm să constataţi că SRI nu are calitate  procesuală pasivă în acest dosar şi să dispuneţi scoaterea din cauză a instituţiei noastre, iar în subsidiar respingerea acţiunii ca nefondată. (…)
ss/indescifrabil ŞEFUL  UNITĂŢII

(ceea ce s-a şi întâmplat; v. decizia CAB)

Sursa: IDVulcanescu.Ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>